Fremleje/Boligbytte

Fremleje
Du har ret til at fremleje din almene bolig i en sammenhængende periode på max 2 år. Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes arbejde, studie, sygdom eller lignende. Du må ikke kræve højere husleje, end den du selv betaler.

Det samlede antal personer, der skal bo i boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum.

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du fremsende en skriftlig ansøgning til Plus Bolig, og der skal vedlægges dokumentation for din midlertidige fraflytning.

Bemærk at du, selvom du har fremlejet din bolig, stadig har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen overholdes, og din bolig ikke bliver misligholdt.

Bytte
Efter lejelovens bestemmelser har du ret til at bytte din lejlighed med en lejer af en anden lejlighed. Retten til bytning gælder ved bytning mellem lejere indbyrdes i alment byggeri og mellem lejere i alment byggeri og privat udlejningsbyggeri. Der er ikke bytteret med en ejer af parcelhus, ejerlejlighed eller andelslejlighed.

Betingelsen for bytning er, at lejer har beboet sin lejlighed i 3 år eller derover. Ved bytning skal der gennemføres en normal fraflytningsprocedure.

Ved bytning skal de generelle krav til husstandens størrelse ikke opfyldes som ved almindelig udlejning.

Regler for bytning af bolig
Regler for bytning fremgår af ”Lov om leje af almene boliger” §69

Boligorganisationen kan modsætte sig bytningen hvis:
  1. Den fraflyttede lejer ikke har boet i lejligheden min. 3 år
  2. Boligen, ved bytningen, vil blive beboet af mere end 1 person pr. rum
  3. Boligorganisationen har rimelig grund til at modsætte sig bytningen.

 

De gældende regler for til- og fraflytning efterleves. Der skal indbetales nyt indskud og oprettes ny lejekontrakt. Boligen skal synes og misligeholdelse udbedres for fraflytters regning.

Bytningen må IKKE foretages før ovenstående er bragt i orden

Print skema her