Beboerdemokrati

Det almene byggeri arbejder efter de love og bekendtgørelser, der er vedtaget af
Folketinget. Lovgivningen har også fastlagt, hvordan beboerdemokratiet skal virke,
og det fastslås, at lejerne har det afgørende ord hvad angår den daglige drift.

Derfor har lejerne fuld indsigt i, hvad deres husleje bruges til, og det er lejerne, som
vedtager budgettet. Det vil sige, at de træffer afgørelse om vedligeholdelse,
fornyelse og forbedringer, der skal foretages.
Lejerne fastlægger også regler om fælles områder som fælleshus, vaskerier,
legepladser, de grønne områder og mange andre ting i hverdagslivet
i afdelingen.

Lejerne vælger en afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til
administration og bestyrelse i boligselskabet. Der skal holdes mindst ét årligt
møde for lejerne, hvor der forelægges regnskab og behandles budget samt
foretages eventuelle valg.

Der indkaldes ofte til flere møder, hvis større spørgsmål skal drøftes, og der kan
holdes urafstemning om større forbedringsarbejde og lignende udgiftskrævende
opgaver.

Der arbejdes til stadighed med videreudvikling af beboerdemokratiet, og for at det
skal fungere godt, må mange af lejerne i en boligafdeling være aktive. Du opfordres
derfor til også at møde op og deltage i debatten, når der indkaldes til
afdelingsmøde.

Er der problemer i hverdagen, kan du altid kontakte din afdelingsbestyrelse.
Afdelingsbestyrelsen fungerer som dine tillidsrepræsentanter i boligforholdet.